9 Μάιος - η Ημέρα της Ευρώπης (2006)

Texte

Source et copyright

Source: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 200, rue de la Loi/Wetstraat, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Copyright: (c) European Union

Ce document se trouve également dans…