Ομιλία του Walter Hallstein την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης συνδέσεως με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (9 Ιουλίου 1961)

Texte

Source et copyright

Source: HALLSTEIN, Walter. Europäische Reden. OPPERMANN, Thomas (Hrsg.). Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1979. 707 S. ISBN 3-421-01894-4. .

Copyright: Walther Peter Hallstein, Europäischen Reden (c) 1979 Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, Stuttgart

Ce document se trouve également dans…

Le contenu pdf ne peut pas être affiché dans le navigateur. Pour pouvoir lire le contenu, vous devez installer
Téléchargement du contenu